Vsi članki in nasvetiZdravje in socialna varnost

Center za socialno delo

Center za socialno delo ima naloge za delovanje določene z javnim pooblastilom, ki ga v neposredno izvajanje centra za socialno delo predpiše posamezen zakon. Oseba vstopa  v obravnavo centra sama, zaradi uveljavljanja določenih pravic npr.: do denarne socialne pomoči, družinskih prejemkov, lahko pa  center začne z izvajanjem javnega pooblastila po uradni dolžnosti, npr.: zaradi zaščite pravic in koristi otrok in oseb, ki niso sposobne skrbeti zase in svoje premoženje. Pri izvajanju javnih pooblastil uporabljamo strokovne metode dela, ki so svojstvene področju socialnega dela in procesni postopek, ki je določen v zakonu o upravnem postopku.

Center za socialno delo

Naloge po zakonu so strokovne naloge, ki  jih je država oz. njeni organi zaupala v izvajanje Centru za socialno delo, zapisane so v raznih normativnih aktih (zakonih, pravilnikih, uredbah) strokovni delavci pa jih izvajajo s posebnimi strokovnimi znanji s področju socialnega varstva.
Center za socialno delo opravlja naloge, ki so zapisane in podrobneje urejene v približno 50 različnih zakonih in pravilnikih. Vsebinsko pokrivajo vsa področja človekovega življenja, od rojstva do pozne starosti.