Prezračevalni sistemi

Projektiranje

Prezračevanje je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem povezanega ugodja oseb v prostorih. Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

Prezračevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote/hladu prezračevanega prostora in stavbe.

Prezračevalni sistemi morajo biti projektirani in izveden tako, da ob doseganju najmanj minimalno predpisanih parametrov omogočajo ekonomsko, tehnično in organizacijsko najustreznejši način obratovanja, vzdrževanja in upravljanja z vgrajenimi prezračevalnimi sistemi.

Novogradnja

Prezračevanje je izmenjava odtočnega zraka z zunanjim zrakom v prostorih in doseganje njegove čistosti ter s tem povezanega ugodja oseb v prostorih. Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru. Prezračevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka oziroma učinkovito prezračevanje ob najmanjši izgubi toplote/hladu prezračevanega prostora in stavbe.

Sestavni deli prezračevalnih sistemov, ki se vgrajujejo v stavbe, so gradbeni proizvodi, ki omogočajo, da stavbe izpolnjujejo bistvene varnostne, higienske in zdravstvene zahteve. V stavbe se lahko vgrajujejo samo gradbeni proizvodi, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi o gradb enih proizvodih

Prezračevalni sistemi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da ob doseganju najmanj minimalno predpisanih parametrov omogočajo ekonomsko, tehnično in organizacijsko najustreznejši način obratovanja, vzdrževanja in upravljanja z vgrajenimi prezračevalnimi sistemi.Vsi deli prezračevalnega sistema morajo biti narejeni in vgrajeni tako, da sta omogočeni njihovo čiščenje in zamenjava.

prezračevalni sistemi

Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente očiščene in po potrebi razkužene na zdravju neškodljiv način, za kar mora biti predvideno zadostno število ustrezno velikih čistilnih odprtin skladno s standardom SIST EN 12097.

Projektna dokumentacija prezračevalnega sistema mora vsebovati vse postopke načrtovanja, procesne in kontrolne diagrame, risbe, sheme itn. Dokumentacija, izročena lastniku, mora poleg tega vsebovati tudi tehnične specifikacije delovanja, navodila za uporabo in vzdrževanje ter tehnična navodila za sisteme, vse v slovenskem jeziku.

Izvajalec mora v dogovoru z investitorjem najpozneje do tehničnega prevzema poskrbeti za preskus sistema.

Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezraevalnega sistema se izvajajo skladno s standardom SIST prEN 12599

Izvajalec mora o pregledih, preskusih, merjenjih, količinski nastavitvi zračnih tokov, nastavitvi avtomatske regulacije in kontrole izdelati zapisnik, ki ju izroči investitorju oziroma lastniku po opravljenih preskusih oziroma najpozneje ob predaji sistema.

Pri prevzemu sistema je treba pregledati celoten sistem glede na njegovo delovanje in vzdrževanje in druge pomembne okoliščine v prisotnosti investitorja oziroma lastnika.

Investitor oziroma lastnik mora prejeti tudi vsa navodila o delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku.

Meritve

Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

Izvajalec vgradnje prezračevalnega sistema mora le-tega pred preskusom hidravlično uravnovesiti in nastaviti skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazati njegovo zračno tesnost. Izvajalec mora v dogovoru z investitorjem najpozneje do tehničnega prevzema poskrbeti za preskus sistema. Izvajalec mora poskrbeti za preskus funkcionalnosti sistema, ki se izvede pred količinsko nastavitvijo zračnih tokov. Pred preskusom funkcionalnosti sistema se preveri pravilnost izvedbe sistema, da sprememba funkcionalnosti sistema ne bi vplivala na zračne tokove. Funkcionalnost električne opreme prezračevalnega sistema se preskusi po priključitvi na električno omrežje. Zračni kanali morajo biti čisti.

Načrtovani tlačni pogoji, kakovost zraka, tok zraka, karakteristike električnih naprav in drugi načrtovani podatki se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preskusom. Meritve se opravijo z merilnimi instrumenti skladno z meroslovnimi predpisi.Preskus sistema mora zajemati tudi meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb.

Preskusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preskus delovanja, preskusne in specialne meritve prezračevalnega sistema se izvajajo skladno s standardom SIST prEN 12599.

Izvajalec mora o pregledih, preskusih, merjenjih, količinski nastavitvi zračnih tokov, nastavitvi avtomatske regulacije in kontrole izdelati zapisnik, ki ju izroči investitorju oziroma lastniku po opravljenih preskusih oziroma najpozneje ob predaji sistema.

Čiščenje in vzdrževanje

In tu nastopimo mi. Strokovno usposobljena ekipa z večletnimi izkušnjami ki smo si jih pridobiki z delom na tem področju, ki s profesionalnimi aparati očistimo vaš prezračevalni sistem.

Ko planirate izgradnjo in vzdrževanje ventilacijskega sistema morate kot prvo upoštevati tudi to da bolj kot je zrak zunaj umazan hitreje se tak sistem onesnaži in tako je čiščenje tam potrebno bolj pogosto.

Poleg najbolj pogoste umazanije kot je prah, pršice in plesni je v nekaterih ustanovah, še posebej zdravstvenih domovih in olnicah prisotno tudi virusno in bakteriološko onesnaženje. Še posebej je treba poskrbeti za operacijske sobe, oddelke intenzivne nege in pediatrične oddelke. Starejši ljudje imajo pogosto težave z dihanjem, katerega slab zrak v prostorih samo še poslabša.

Prav tako pomembne so izobraževalne ustanove, od vrtcev do šol in univerz. Otroci dihajo mnogo hitreje kot odrasli in glede na telesno težo vdihnejo tudi mnogo več zraka. Če upoštevamo tudi veliko število otrok na prostor v katerem so, potem se šele zavemo kakšen je zrak v tem prostoru. Odprto okno pa ni nikakršno nadomestilo za prezračevalni sistem. Slab zrak pa naj bi tudi vplival k nemirnosti kar lahko tudi vpliva na učenčevo produktivnost v razredu.

Prezračevanje z rekuperacijo

Živimo v času, ko energetski viri dosegajo vrtoglave cene, vendar očitno še vedno ne dovolj visoke, da bi se še več ljudi odločilo za obnovljive vire energije in si tako zmanjšalo stroške ogrevanja.

V današnjih časih bi morala biti kakovost bivanja ena od glavnih vodil za nakup prezračevalnega sistema v zaprtih prostorih. Z zrakotesnimi okni in kvalitetno zidavo smo skoraj hermetično zaprti v prostor, v katerem je posledično zelo slab zrak. V slabo prezračevanih prostorih pogosto nastajajo plesni in kondenzacije, kar nas lahko privede do bolezni dihal. Toda prezračevanje skozi okna in prezračevalne reže je neenakomerno in pogosto neprijetno za ljudi v prostoru, ob odprtih oknih pa v prostore pridejo tudi številne nečistoče in mrčes.

Edina prava rešitev teh problemov je prezračevanje z rekuperacijo odpadne toplote. S pomočjo rekuperacije se na uro namreč zamenja od 0,4 do max. 0,8 celotnega zraka v prostoru, s tem pa privarčujemo tudi več kot 90% toplote, ki bi jo sicer izgubili s klasičnim prezračevanjem. Pasivne in varčne hiše zato dosegajo izredno nizke potrebe po energiji za ogrevanje.

Kontaktirate nas lahko v našem profilu podjetja: KLIVENT