Geodetske storitve

Geodetske storitve bomo potrebujemo v večih nastalih situacijah, naprimer ko želimo spremeniti lastnika parcele, označiti ali na novo določiti potek meje in podobno, najbolj pogosto pa se te storitve potrebuje pri izgradnji novega objekta. Med geodetske storitve spadajo: ureditev meje, izravnava in označitev meje, parcelacija, geodetski načrt, zakoličba in vris objekta, dodelitev hišne številke, sprememba bonitete zemljišča in podobno.

geodetske storitveUreditev, izravnava in označitev meje so postopki s katerimi se označi nove parcele, npr. nastale pri parcelaciji, rešuje mejne spore in podobno. Mejo se lahko označi na več načinov, najbolj pogosta rešitev, ki se uporablja pri označitvi pa je postavitev mejnikov. Parcelacija je delitev ene parcele na več manjših parcel ali združitev več manjših v eno večjo parcelo. Geodetski načrt je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zakoličba in vris objekta sta nujna postopka, s pomočjo katerih lahko kasneje dobimo tudi hišno številko. Sprememba bonitete ali namembnosti parcele je največkrat potrebna v primeru, da želimo graditi objekt na kmetijskem zemljišču, ki pa ga je potrebno najprej spremeniti v zazidljivo.